Kontroll av bed og beplantning

Vedtekter for gravplassene i Bergen §10 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver og ellers ferdes på gravplassene våre, er det viktig at man forholder seg til disse bestemmelsene. Utforming av busker, trær og bed er viktig for effektiviteten på slåtten, og dette […]

Les mer...

Fornyelse ved Møllendal kapeller

Uteområdet ved Møllendal kapeller vil bli fornyet i løpet av 1.halvår 2018. Arbeidene starter i uke 2 og planlegges ferdigstilt på forsommeren. I løpet av anleggsperioden vil området periodevis måtte stenges for ferdsel, men dette vil bli tydelig skiltet i tidsrommene det gjelder. Aktiviteten vil i utgangspunktet ikke ha innvirkning på gravferdsseremonier i kapellene, og […]

Les mer...

Ved kuldeperioder må vi tine

I forbindelse med kuldeperioder i vinterhalvåret, må Gravplassmyndigheten  benytte tineapparater som forberedelse til gravlegginger og åpning av grav. Tineapparatene frembringer damp og kondens (kan oppfattes som «røyk»), og vi har tidligere år opplevd at publikum varsler brannvesenet eller ringer kommunens vakttelefon. Damp- og kondensrøyken er helt ufarlig, og bruken av tineapparater er en normal del […]

Les mer...

Pass på lysene!

Vi oppfordrer til å være forsiktig ved bruk av levende lys og gravlykter. Pass på at de plasseres med sikker avstand til brennbare materialer, og sett dem slik at de ikke velter. Vi ser likevel frem til en mørketid med vakre, levende gravlys på byens gravplasser. Velger du å bruke batterilys, må du huske på […]

Les mer...

Husk båndtvang hele året

På gravplasser er det båndtvang hele året, jf. Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune. Hunder er velkomne på gravplassene sammen med sin eier, såfremt båndtvangen overholdes og eier benytter hundepose til eventuelle ettelatenskaper. Husk at gravplassene er minnesteder hvor pårørende søker ro i sin sorgbearbeidelse, og selv om noen gravplasser kan ha åpne […]

Les mer...

Er du ansvarlig eller fester for en grav?

Siden 2005 har gravplassmyndigheten kartlagt nesten 30 000 graver hvor det ikke var registrert i gravarkivet hvem som var fester/ansvarlig og dermed eier av gravminnet. Fortsatt er det ca 11 500 graver i Bergen hvor gravplassmyndigheten mangler informasjon om hvem som eier graven. Vi jobber nå systematisk med rydding av felt, og vi merker årlig 1500-1800 graver med […]

Les mer...

Vannproblematikk på gravplassene

Problemer med overflatevann er et tilbakevendende tema på Bergens gravplasser. Det er ikke mangel på drensledninger som er problemet, men at jordmassene er for tette og kompakte til at vannet trenger ned til disse. Løsningen vil ofte være masseutskifting av gravfeltene, noe som er et betydelig inngrep på gravplassen og i enkeltgraver samt kostbart. På […]

Les mer...

Utenlandske krigsgraver i Bergen

I Bergen kommune er det 1300 krigsgraver fra 2.verdenskrig. Samtlige av disse er fredet uten tidsbegrensning og skal holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier, jf. gravferdslovens §23a. Med krigsgraver menes utenlandske borgere – soldater, krigsfanger el.l. som falt på norsk jord og er gravlagt i Norge. I Bergen kommune […]

Les mer...