Kontroll av bed og beplantning

Vedtekter for gravplassene i Bergen §8 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver og ellers ferdes på gravplassene våre, er det viktig at man forholder seg til disse bestemmelsene. Utforming av busker, trær og bed er viktig for effektiviteten på slåtten, og dette […]

Les mer...

Nytt telefonnummer og ny besøksadresse

Vår nye besøksadresse er Vestre Strømkaien 7, 3.etg. – følg skiltene til Bergen kirkelige fellesråd Nytt telefonnummer er 55 59 32 00, og du velger 1 for å komme i kontakt med Gravplassmyndigheten i Bergen. Vår e-postadresse er fortsatt den samme: bergen@gravplass.no

Les mer...

Gjenopptakelse av arbeid på prosjekter etter avsluttet streik

En del av Gravplassmyndighetens pågående prosjekter, bl.a. på Nygård, Møllendal felt A20, Fyllingsdalen nytt urnefelt samt gjenoppbygging av natursteinsmur på Møllendal har hatt stillstand en måneds tid grunnet streik hos leverandør. Dette har gått speisielt ut over planlagt tilsåings- og plantearbeid som var lagt til denne tiden av året. Det arbeides nå med nye fremdriftsplaner […]

Les mer...

Hjort på gravplassene

På senvinter og tidlig vår dukker hjorten opp igjen på gravplassene. Når det begynner å bli lite spiselig ute i skogen, forsyner hjorten seg dessverre med fristende, friske blomster som den finner på gravplassene. Vi vet at hjorten er spesielt glad i tulipaner og tulipanløk, mens påskeliljer, pinseliljer og snøklokker ofte får stå i fred. Det er i […]

Les mer...

Vei på Møllendal er stengt for all ferdsel

Veien mellom kapellene og velferdshuset på Møllendal er nå stengt igjen for all ferdsel, også gående. Alternativ gangvei er skiltet. Arbeidet med gjenoppbygging av natursteinsmuren er i gang, og forventes ferdigstilt i løpet av mai/juni. Vi ber om at skilting respekteres.  

Les mer...

Tilrettelegging for nye urnegraver på Fyllingsdalen gravplass

Prosjektet vil gi over 300 ordinære urnegraver, og det vil etter hvert komme graver i navnet minnelund og et mindre felt med anonyme graver. Anleggsarbeidet ble påbegynt i sommer, og er beregnet ferdigstilt og overlevert ca 15.juni 2017. Åpningsdato for navnet minnelund er enda ikke fastsatt, men planlegges i løpet av 2017. Det må påregnes anleggstrafikk […]

Les mer...

Kremasjonsstatistikken for 2016

Kremasjonsstatistikken for 2016 er nå publisert, og du finner oversikten for hele landet her Møllendal krematorium utførte 1872 kremasjoner i fjor, hvorav 1444 var innbyggere i Bergen ved dødsfallet. Dette gir Bergen kommune en kremasjonsandel på 72%, noe som er høyt i forhold til landsgjennomsnittet på 41%. 428 av kremasjonene ble utført for omegnskommunene. Krematoriet utleverte 54 […]

Les mer...

Rehabilitering av Møllendal A20

Anleggsarbeidet på Møllendal felt A20 Anleggsarbeidet på nedre del av feltet ble påbegynt i uke 4. Ved optimale vær- og føreforhold håper vi å være ferdige med anleggsarbeidene rundt påsketider Feltet vil imidlertid ikke bli grønt igjen før beplantning og re-etablering av plen blir utført frem mot forsommeren. Øverste delen av feltet er åpent for ferdsel, men […]

Les mer...

Rehabilitering av Nygård kirkegård

Anleggsarbeidene i prosjektets fase A er nå i avslutningsfasen. Gravminner er satt tilbake på feltene, og det gjøres nå mindre rettinger i tillegg til forberedelse til vårens asfaltering. Gress vil bli sådd til våren, så snart forholdene er egnet, og vi gjør derfor spesielt oppmerksom på at området fort blir bløtt og sølete ved fuktig […]

Les mer...

Anleggsarbeid på Solheim gravplass

Arbeidene med rydding og omregulering av feltene D10 og D20 er godt i gang. D10 nærmer seg avslutning, og D20 ble påbegynt i uke 49. Felt E20 skal bare ryddes for graver som ikke har eier, og dette arbeidet vil også bli utført i løpet av vinteren.  Hele området vil imidlertid være preget av anleggsarbeid […]

Les mer...

Dreneringstiltak på Gravdalspollen

For å bedre drenering av overflatevann i området, er det foretatt utskifting av topplag på gravfelt C00. Dette er tidligere gjennomført med godt resultat på nabofeltet. Feltet er pent planert og avgrenset med kantstein, men det vil ikke bli tilsådd før forholdene er gunstige til våren. Vi gjør oppmerksom på at feltet derfor kan bli […]

Les mer...