Valg av grav

Valg av grav - informasjon ved dødsfall

Urnegraver

En urnegrav er normalt delt i fire like store deler, med plass til fire urner.
Ved tildeling av ny urnegrav vil denne være frigrav i 20 år, tilsvarende
fredningstiden.

Hvis graven brukes til nedsettelse av en ny urne innenfor de 20 årene med frigravsperiode, vil frigravsperioden forlenges med 20 år fra den sist
nedsatte urnen. Hvis graven jevnlig benyttes til nedsettelse av nye urner med kortere intervall enn 20 år, kan det gå mange år før det må betales festeavgift for graven.

Når det er gått 20 år siden siste gravlegging av urne, må ansvarlig for graven ta stilling til om en ønsker å beholde graven eller om den ønskes slettet.

Velges det å beholde graven, inngås avtale om dette ved betaling av
festeavgift, fastsatt av Bergen bystyre etter forslag fra Bergen kirkelige fellesråd.
Ved gjenbruk av en festet grav, velger en samtidig bort retten til frigrav.

Klikk her for å se prinsippskisse av en urnegrav

Kistegraver

Ved tildeling av en ny kistegrav vil den være frigrav i 25 år, tilsvarende fredningstiden.

Kistegraven kan ikke benyttes til ny kistegravlegging før etter 25 år.

Urner kan imidlertid settes ned i en kistegrav, uavhengig av
fredningstiden, da disse gravlegges grunnere enn kisten og dermed ikke bryter gravfreden. Nedsettelse av urne i kistegrav vil forlenge frigravsperioden med 20 år fra urnen nedsettes i graven.

Når det er gått 25 år siden gravlegging av kisten, eller 20 år etter nedsettelse av siste urne må ansvarlig for graven ta stilling til om en ønsker å beholde graven eller om den ønskes slettet.

Velges det å beholde graven, inngås avtale om dette ved betaling av festeavgift, fastsatt av Bergen bystyre.
Ved gjenbruk av en festet grav, velger man samtidig bort retten til frigrav.

Klikk her for å se prinsippskisse av en kistegrav

Festegravsted (dobbel grav)

Vedtekter for gravplassene i Bergen definerer festegravsted:
To enkle kistegraver som er festet sammen (9m²)

Nye festegravsteder tilbys fra desember 2019 på de fleste kistegravfelt i Bergen, med noen unntak.

I forbindelse med et dødsfall, kan det etter avtale reserveres en kistegrav ved siden av den tildelte frigraven. Det må betales festeavgift for den reserverte graven for 20 år.

Når grav nr.2 i et festegravsted tas i bruk, velger man samtidig bort retten til frigrav for den som gravlegges i grav nr 2.

Kistegrav med dobbel dybde

På Antveit gravplass tilbys kistegraver med dobbel dybde.

Første gravlegging skjer på ca. 2,10 m dybde. Første kiste vil ha en overdekking på 20-30 cm når det eventuelt settes ny kiste ned i øverste posisjon. Øverste kiste vil alltid ha minst 80 cm overdekking, tilsvarende en vanlig kistegrav. 

Fordelen med denne typen dobbel grav, er at det ikke må betales festeavgift for en reservasjon av grav nr.2 ved siden av grav nr.1, slik som ved festegravsted (se over). 

Klikk her for å se prinsippskisse av kistegrav i dobbel dybde

Navnet minnelund

 

I en navnet minnelund settes urner ned på et gravfelt på vanlig måte, og pårørende må gjerne være tilstede ved nedsettelsen.

Navneplate monteres på et felles minnesmerke på feltet, ikke på den enkelte grav.

Feltet og minnesmerket vedlikeholdes av Gravplassmyndigheten i Bergen.
Ved bestilling av grav i navnet minnelund betales en engangsavgift som inkluderer navneskilt med montering samt gravens andel av vedlikehold av feltet i 20 år.

Det benyttes ikke ventetegn/kors ved nedsettelse av urnen, da navneplaten monteres på minnesmerket umiddelbart.

I forbindelse med bestilling av grav i navnet minnelund ved dødsfall, kan det reserveres urnegrav ved siden av tildelt grav mot betaling av festeavgift for 20 år.

Nye graver i navnet minnelund tilbys for tiden på følgende gravplasser:

  • Fana kirkegård 
  • Fyllingsdalen gravplass
  • Nygård kirkegård
  • Antveit gravplass
  • Møllendal gravplass 

De navnete minnelundene på Storetveit kirkegård og Åsane kirkegård er dessverre fullt belagt.

Illustrasjonsbilde Møllendal

Gravplassloven §6

”Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her. —-”

I utgangspunktet har alle rett til fri grav i hjemkommunen, men det forutsetter at det brukes den graven som gravplassmyndigheten i kommunen tilviser, jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §4 pkt.3.

I Bergen kan man i utgangspunktet velge ny grav på den gravplassen man ønsker. Imidlertid vil ikke alle gravtyper være tilgjengelig på alle gravplasser til enhver tid.

Gravplassene i Biskopshavn og Slettebakken er forbeholdt avdøde som var bosatt i soknet ved dødsfallet, jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §4 pkt.1.

Brosjyre for utskrift: Valg av grav

Anonym minnelund

En anonym grav har ingen ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for gravplassmyndigheten. Ingen kan kreve gravminne montert på anonym grav, og en anonym grav kan ikke festes.

I Bergen tilbys anonyme minnelunder på Møllendal gravplass, Loddefjord gravplass, Fyllingsdalen gravplass og Åsane kirkegård.

En anonym grav er ikke det samme som en umerket grav. På ordinære gravfelt med urne-/kistegraver kan ansvarlig velge å la være å sette opp gravminne. dvs at den er en umerket grav. Det kan imidlertid opplyses om gravens plassering og den vil f.eks komme opp ved "Søk etter grav" på gravplass.no.