Årlige møter med tros- og livssynssamfunn

Årlige møter med tros- og livssynssamfunn

Ved endring av gravferdsloven fra 01.01.2012 ble det tilføyd en bestemmelse i §23, tredje ledd, om at den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas.

Gravplassmyndigheten i Bergen har lang tradisjon for å tilrettelegge for at alle kan gravlegges i overenstemmelse med eget livssyn, så bestemmelsen ble i stor grad oppfattet som en formalisering av praksis.
Vi har valgt å invitere alle tros- og livssynssamfunn som mottar økonomisk støtte fra Bergen kommune, noe som betyr at vi sender ut ca. 400 brev til de fleste deler av landet. Enkelte stiller seg uforstående til vår praksis, men vi kan ikke vite hvem som har dannet en gruppe stor nok til at gravferdsspørsmål kan være aktuelle. Vi ser at selv om mange livssynssamfunn enda ikke har hatt gravlegginger i Bergen («er virksomme på stedet») har de satt stor pris på dialog med Gravplassmyndigheten og muligheten til å formidle hvordan de ønsker å bli gravlagt i henhold til sin egen tradisjon. Vi erfarer at opplevelsen av å bli tatt på alvor og få forståelsen av at Gravplassmyndigheten er opptatt av samme verdighet for alle døde i Bergen, uavhengig av tro og livssyn, har lagt et godt grunnlag for videre samarbeid og dialog.

Møtene har til dels hatt preg av forelesninger om hvordan gravferdsskikk er i Norge, og hvilke krav vår lovgivning stiller. Dette er kunnskap som mange av deltakerne ikke har, men som blir svært godt tatt imot. Når vi også inviterer Den norske kirke til møtet, blir det et bidrag til forståelse av den norske tradisjonen, sammen med Human-Etisk Forbund og Bergen Moské som også etter hvert har lang erfaring for gravlegging etter egen tradisjon. Alle som er opptatt av gravlegging og hvordan det best kan tilrettelegges er velkommen, også interessegrupper som ikke nødvendig vis har utspring i tros- og livssynssamfunn. Selv om selve møtet ikke er svært godt egnet til dialog utover spørsmål og svar, er det en god plattform og utgangspunkt for dialog.

I møtene ber vi alle representerte tros- og livssynssamfunn om å fylle ut et kontaktskjema, for å sikre at vi har korrekt kontaktinformasjon. Samtidig kan de be om et eget møte med Gravplassmyndigheten i Bergen, noe som er blitt benyttet av flere etter hvert møte. En del spørsmål og tema oppleves kanskje enklere å ta opp i samtale med Gravplassmyndigheten fremfor i plenum i et stort møte. Siden starten i 2012 har Gravplassmyndigheten hatt individuelle møter med Åsatrufellesskapet Bifrost, Waqqeffanna Oromo Religion, Human-Etisk Forbund, Kristi Åpenbaringsmenighet – den russisk-ortodokse kirke i Norge, Romanian Orthodox Church, Bahái´- samfunnet samt flere møter med muslimske samfunn, bl.a. Bergen Moskè og Det islamske fellesskap Bosnia Hercegovina.

Vi opplever generelt en stor ydmykhet og vilje til tilpasning i møte med tros- og livssynssamfunn som er «nye» i Norge. Behovet for kunnskap er stort, og vi erfarer at etter hvert som tros- og livssynssamfunnene vet hvem vi og hvor vi er, føler de ikke behov for å komme tilbake til det store fellesmøtet.

Deltakelse i møtene:
2012: 14 tros- og livssyn (inkl Dnk) + Samarbeidsrådet for tros- og livssyn 2013: 9 tros- og livssynssamfunn
2014: 6 tros- og livssynssamfunn + DFIRH (det felles innvandrerråd Hordaland)

Vårt årlige møte har vært arrangert i november hvert år, og det kunngjøres ved en annonse i dagspressen i tillegg til utsendelse av invitasjoner per e-post/brevpost.