Årlige møter med tros- og livssynssamfunn

Årlige møter med tros- og livssynssamfunn

Ved endring av gravplassloven i 2012 ble det tilføyd en bestemmelse i §23, tredje ledd, om at den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas.

Gravplassmyndigheten i Bergen har lang tradisjon for å tilrettelegge for at alle kan gravlegges i overenstemmelse med eget livssyn, så bestemmelsen ble i stor grad oppfattet som en formalisering av praksis.
Vi har valgt å invitere alle tros- og livssynssamfunn som mottar økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Vestland. Vi ser at selv om mange livssynssamfunn enda ikke har hatt gravlegginger i Bergen («er virksomme på stedet») har de satt stor pris på dialog med Gravplassmyndigheten og muligheten til å formidle hvordan de ønsker å bli gravlagt i henhold til sin egen tradisjon. Vi erfarer at opplevelsen av å bli tatt på alvor og få forståelsen av at Gravplassmyndigheten er opptatt av samme verdighet for alle døde i Bergen, uavhengig av tro og livssyn, har lagt et godt grunnlag for videre samarbeid og dialog.

Møtene har til dels hatt preg av forelesninger om hvordan gravferdsskikk er i Norge, og hvilke krav vår lovgivning stiller. Dette er kunnskap som mange av deltakerne ikke har, men som blir svært godt tatt imot. Når vi også inviterer Den norske kirke til møtet, blir det et bidrag til forståelse av den norske tradisjonen, sammen med Human-Etisk Forbund og Bergen Moské som også etter hvert har lang erfaring for gravlegging etter egen tradisjon. Alle som er opptatt av gravlegging og hvordan det best kan tilrettelegges er velkommen, også interessegrupper som ikke nødvendig vis har utspring i tros- og livssynssamfunn. Selv om selve møtet ikke er svært godt egnet til dialog utover spørsmål og svar, er det en god plattform og utgangspunkt for dialog.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Begren (STLB) er en viktig samarbeidspartner i denne dialogen.

I møtene ber vi alle representerte tros- og livssynssamfunn om å fylle ut et kontaktskjema, for å sikre at vi har korrekt kontaktinformasjon. Samtidig kan det bes om et eget møte med Gravplassmyndigheten i Bergen, noe som er blitt benyttet av flere etter hvert møte. En del spørsmål og tema oppleves kanskje enklere å ta opp i samtale med Gravplassmyndigheten fremfor i plenum i et stort møte.

Vi opplever generelt en stor ydmykhet og vilje til tilpasning i møte med tros- og livssynssamfunn som er «nye» i Norge. Behovet for kunnskap er stort, og vi erfarer at etter hvert som tros- og livssynssamfunnene vet hvem vi og hvor vi er, føler de ikke behov for å komme tilbake til det store fellesmøtet.

Deltakelse i møtene:
Etter oppstarten i 2012 med 14 deltakende tros- og livssynssamfunn, har det møtt 6-9 tros-og livssynssamfunn på hvert møte.
I 2020 ble møtet avholdt digitalt med 7 deltakende samfunn.

Fra 2018 gjennomføres møtet som et felles arrangement for Bergen og omegnskommunene annethvert år. Bakgrunn for dette er at mange tros- og livssynssamfunn opererer over kommunegrensene og har medlemmer bosatt i flere kommuner.

Det årlige møtet har vært arrangert i november/desember hvert år, og det kunngjøres ved en annonse i dagspressen i tillegg til utsendelse av invitasjoner per e-post/brevpost.