Det anlegges nytt urnefelt på Øvsttun gravplass

Ved Øvsttun gravplass er det behov for flere urnegraver, og det skal nå etableres et nytt urnefelt, G30. 

Anleggsområdet ligger rett nord for og inntil Dynevoll, mellom internvei og parkeringsplass.  Arbeidet består i å fjerne deler av eksisterende masser, legge drenering i grunn, og så tilføre gravemasser.  Ferdig overflate på nytt gravfelt blir noe høyere enn dagens terreng, og tiltaket vil øke kapasiteten på gravplassen med 85 urnegraver. 

Vi forventer at arbeidet vil være gjennomført i løpet av oktober 2023 og håper at arbeidet vil medføre minimalt med ulemper for besøkende til gravplassen.

INFORMASJONSSKILT ØV.G30

Landskapsarkitektens skisse over det nye urneeltet