Når en grav slettes

Når en grav slettes

Når en grav slettes

En grav med gravminne får som hovedregel bli værende på gravplassen så lenge de pårørende ønsker det.

Når ansvarlig for grav/fester velger å slette en grav, betyr det i lovens forstand at man frasier seg ansvaret for graven og at festet opphører. Da overtar gravplassmyndigheten ansvaret for graven. I de fleste tilfeller vil gravminnet bli tatt bort og destruert, og beplantning fjernet. Eventuelle spor i bakken blir jevnet ut og sådd til med gress. Hvis fredningstiden for graven er gått ut, kan graven tildeles andre for ny gravlegging.

Når en fester har sagt fra seg ansvaret for en grav, sier vedkommende samtidig fra seg råderetten over graven. Gravplassmyndigheten kan i slike tilfeller velge å la andre overta ansvaret for graven og retten til å eie gravminnet, såfremt ikke tidligere ansvarlig for grav eller fester har benyttet seg av sin rett til selv å fjerne gravminnet. Det anbefales å avklare med øvrig familie før en grav slettes. Det kan være andre familiemedlemmer som ønsker å overta graven.

Skjema for sletting av grav finner du her

Unntaksvis, i tilfeller hvor ansvaret er uklart på grunn av mangler i gravregisteret, kan gravplassmyndigheten sette en kontaktlapp på selve gravminnet med ønske om at eventuelle andre pårørende til graven tar kontakt. Fra tid til annen kommer det søknad om gjenoppretting av en slettet grav. Det kan være andre i familien eller andre med tilknytning til den/de gravlagte som ønsker å beholde graven. Dersom søknaden innvilges må den som ønsker å gjenopprette graven eventuelt bekoste nytt gravminne og betale festeavgift etter gjeldende regler.

Ønsker du mer informasjon om dette, ta gjerne kontakt

Feltene sett mot sør