Prosesjonsveien i Grønneviken er åpnet

Etter å ha vært stengt gjennom store deler av høsten, er nå prosesjonsveien innover Grønneviken på Møllendal nyasfaltert og åpnet for ferdsel. Noe ryddearbeid gjenstår og de siste og avsluttende arbeidene med kantene på veien vil bli gjort så snart vekstsesongen er i gang igjen. Anleggsarbeidet har sørget for fremlegging av rør for tinestrøm og […]

Les mer...

Nytt på Møllendal

Nyetablert mur på Møllendal. Den opprinnelige muren holdt på å rase ut, og sikring var absolutt påkrevet. Bak muren fant man kun løse masser, slik at det ble et mer omfattende prosjekt enn først planlagt, med spunting både horisontalt og vertikalt for å sikre en solid natursteinsmur. Sluttresultatet er blitt pent og godt, og vi […]

Les mer...

Møllendal gravplass – gravfelt A20

Dette feltet med små urnegraver er nå fullstendig rehabilitert, og fremstår åpent og luftig. De sopp-angrepne buksbom-hekkene er erstattet med Taxus mellom gravrekkene og helleganger er erstattet med gressganger. Det tilvises ikke nye urnegraver her, men festere av eksisterende graver får selvsagt benytte dem.

Les mer...

Fyllingsdalen gravplass

De nye urnefeltene i Fyllingsdalen er nå overlevert. Utvidelsen glir fint inn i terrenget, og er blitt et vakkert tilskudd til Fyllingsdalen gravplass. Her har vi fått 320 nye, ordinære urnegraver, noe som gir oss tilstrekkelig med urnegraver i 5 år fremover.   Deler av området er satt av til planlagt navnet minnelund med 153 […]

Les mer...

Nygård kirkegård

Rehabiliteringens fase A er endelig ferdigstilt, og feltene 1, 2, 5, 6 + alle A- og B-feltene fremstår nå i ny drakt. Terrenget er hevet og planert og feltene er omkranset av nye natursteinsmurer.      Veiene er definert og asfaltert, og sammen med nye vannposter, ny beplantning og nye, vedlikeholdsfrie benker, er området blitt vakkert […]

Les mer...

Anleggsarbeid på urnefelt B20 – Loddefjord gravplass

Gravfelt B20 har lenge vært et lite verdig område på grunn av mye overflatevann og dårlige vilkår for plantevekst. I 2016 ble det gjort forsøk med en dreneringsgrøft uten at det førte til noen bedring. Etter prosjektering er nå mer omfattende tiltak igangsatt for utbedring av feltet, med oppstart i slutten av september. Berørte festere/eiere […]

Les mer...

Varsel om sprengningsarbeid på Loddefjord gravplass

I forbindelse med opparbeidelse av nye kistefelt ved øvre inngang (fra Loddefjord kirke), vil det bli utført sprengningsarbeid i uke 42og 43 (16.oktober – 27.oktober). Sprengning vil bli varslet og det blir satt ut sprengningvakter iht. lovens krav. Vi beklager de midlertidige ulempene dette medfører for brukere av gravplassen. Arbeidet stanses ved begravelser og urnenedsettelser.

Les mer...

Navnet minnelund på Storetveit kirkegård er påbegynt

Denne uken er arbeidene med etablering av navnet minnelund på Storetveit kirkegård igangsatt.  Området hvor den etableres, ligger fremfor Ole Landmarks gravminne like nord for kirken, og er ikke tidligere benyttet til gravlegging. Feltet får betegnelsen D20, og skal romme i alt 144 urnegraver á 50 * 50 cm. Området vil framstå som en plenflate, […]

Les mer...

Anleggsarbeid på Møllendal felt K10

Grunnet problemer med vann-ansamlinger i området, særskilt rekkene 12-16, gravene 1-9 , vil vi gjøre et forsøk på å utbedre forholdene. Tiltaket vil innebære at gravminnene fjernes midlertidig, mens gressmatte og topplag vil bli fjernet og erstatttet med mer egnete, drenerende masser. Hellegangene vil også bli tatt opp og lagt på nytt, før området såes […]

Les mer...