Rivingsarbeid på Åsane kirkegård

Mandag 26.mars starter arbeidet med riving av en eldre garasje ved velferdshuset på Åsane kirkegård. Selve rivingen vil være avsluttet i løpet av onsdag formiddag, men asfaltering av plassen vil bli utført noe senere på våren, i forbindelse med annet asfalteringsarbeid i området.

Les mer...

Solheim gravplass: Rehabilitering av gangvei

Mandag 19.februar startet anleggsarbeidet med utbedring av gangveien over gravfeltet SO.H10. Gangveien skal graves opp og tilføres drenerende masser, noe som vil heve veien tilbake til opprinnelig nivå. Veien deles i 3 nivåer og det vil bli lagt kanstein der hvor det er hensiktsmessig. Det blir lagt grusarmering i topplaget. Anleggsområdet sikres med byggegjerder og […]

Les mer...

Anleggsarbeid på Loddefjord gravplass – feltene 04 og 05

De to gamle kistefeltene øverst, nord for kapellet, skal omreguleres til nye urnegraver. Festere av eksisterende graver er informert direkte, og saksbehandling i dialog med disse har pågått en tid. Noen kistegraver vil bli liggende slik de gjør i dag, mens nye urnegraver vil bli tilvist i nytt gravmønster. Etterhvert som de gamle gravene slettes, […]

Les mer...

Riving på Loddefjord gravplass

Den gamle formannsbrakken på felt 01 på Loddefjord gravplass har stått ubrukt i flere år. Det er nå besluttet at huset skal rives, og arbeidene blir utført i løpet av februar. Arbeidet skal ikke involvere omkringliggende graver/gravminner.

Les mer...

Prosesjonsveien i Grønneviken er åpnet

Etter å ha vært stengt gjennom store deler av høsten, er nå prosesjonsveien innover Grønneviken på Møllendal nyasfaltert og åpnet for ferdsel. Noe ryddearbeid gjenstår og de siste og avsluttende arbeidene med kantene på veien vil bli gjort så snart vekstsesongen er i gang igjen. Anleggsarbeidet har sørget for fremlegging av rør for tinestrøm og […]

Les mer...

Ved kuldeperioder må vi tine

I forbindelse med kuldeperioder i vinterhalvåret, må Gravplassmyndigheten  benytte tineapparater som forberedelse til gravlegginger og åpning av grav. Tineapparatene frembringer damp og kondens (kan oppfattes som «røyk»), og vi har tidligere år opplevd at publikum varsler brannvesenet eller ringer kommunens vakttelefon. Damp- og kondensrøyken er helt ufarlig, og bruken av tineapparater er en normal del […]

Les mer...

Nytt på Møllendal

Nyetablert mur på Møllendal. Den opprinnelige muren holdt på å rase ut, og sikring var absolutt påkrevet. Bak muren fant man kun løse masser, slik at det ble et mer omfattende prosjekt enn først planlagt, med spunting både horisontalt og vertikalt for å sikre en solid natursteinsmur. Sluttresultatet er blitt pent og godt, og vi […]

Les mer...

Møllendal gravplass – gravfelt A20

Dette feltet med små urnegraver er nå fullstendig rehabilitert, og fremstår åpent og luftig. De sopp-angrepne buksbom-hekkene er erstattet med Taxus mellom gravrekkene og helleganger er erstattet med gressganger. Det tilvises ikke nye urnegraver her, men festere av eksisterende graver får selvsagt benytte dem.

Les mer...

Fyllingsdalen gravplass

De nye urnefeltene i Fyllingsdalen er nå overlevert. Utvidelsen glir fint inn i terrenget, og er blitt et vakkert tilskudd til Fyllingsdalen gravplass. Her har vi fått 320 nye, ordinære urnegraver, noe som gir oss tilstrekkelig med urnegraver i 5 år fremover.   Deler av området er satt av til planlagt navnet minnelund med 153 […]

Les mer...