Vannproblematikk på gravplassene

Problemer med overflatevann er et tilbakevendende tema på Bergens gravplasser. Det er ikke mangel på drensledninger som er problemet, men at jordmassene er for tette og kompakte til at vannet trenger ned til disse. Løsningen vil ofte være masseutskifting av gravfeltene, noe som er et betydelig inngrep på gravplassen og i enkeltgraver samt kostbart. På gravfelt som er i bruk kan en bare unntaksvis gjøre slike inngrep. Med de endringer i klima og nedbørsforhold som vi opplever og forventer i fremtiden, blir utfordringene knyttet til dette temaet enda større. Gravplassmyndigheten i Bergen vurderer kontinuerlig situasjonen og prøver å finne rom for nødvendige tiltak til disse innenfor de økonomiske rammene til gravplassformål som tildeles av Bergen kommune. Vi har stor forståelse for at forhold på gravplassene oppleves som uverdige, med bed og beplantning som står i vann og gjørmete omgivelser. Der det er mulig, finner vi enkle, midlertidige løsninger for å lede vannet bort, men i de fleste tilfeller er må vi inn med større tiltak, og da må gjennomføring vente til vi har budsjettdekning. Gravplassmyndigheten i Bergen vil ikke klare å løse vannproblematikken alle steder innenfor eksisterende budsjettplaner, og vi  må prioritere strengt hvor ressursene skal settes inn. I 2014 ble gravfelt på Loddefjord gravplass og Fana kirkegård masseutskiftet og drenert. I 2015 planlegges tiltak på Mjeldheim gravplass, feltene B00 og D00 og på Loddefjord gravplass felt N20. Vannproblematikk W10 2015                    Vann på ME