Oppdatert smitteveileder fra 2.desember 2020

Den norske kirkes smitteveileder er oppdatert fra 2.desember: Nå er det krav om 2 meters avstand ved innendørs arrangement med salmesang/allsang. Utendørs holder det med 1 meter. De som ikke synger, kan sitte med 1 meters avstand, mens de som synger skal sitte med 2 meters avstand. De som tilhører samme husstand kan fortsatt sitte samlet uten avstandsregler. Siden personer fra samme husstand kan sitte tettere sammen, er det vurdering av den konkrete situasjonen i forhold til smittevernreglene som avgjør endelig antall tillatte tilstede.

 • Møllendal Store kapell – maksimalt 50 personer med 1 m avstand - maksimalt 25 personer med 2 m  avstand
 • Møllendal Lille kapell – ca 18 personer med 1 m avstand - 10 personer med 2 m avstand
 • Solheim kapell – ca 40 personer med 1 m avstand - 20 personer med 2 m avstand
 • Øvsttun kapell – ca 40 personer med 1 m avstand - 20 personer med 2 m avstand
Det må fortsatt føres lister over de som er tilstede for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Det er fortsatt begravelsesbyråene som fører listene, oppbevarer dem i 14 dager for deretter å makulere dem. Disse listene kan ikke benyttes til andre formål enn smittesporing. Seremonileder er smittevernleder og har ansvar for at seremonien ikke startes dersom reglene ikke er fulgt.  

Retningslinjer som må overholdes ved seremoni:

 • Det skal holdes minimum 1 meters avstand til seremonirommets betjening. Dette gjelder også byråansatte.
 • Deltakere i seremonien må forholde seg til anvisninger fra byrå, seremonivert eller seremonileder om hvor man skal sitte. Kun personer fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre enn 1 meter
 • Når det tillatte antall besøkende er inne i seremonirommet, lukkes dørene. Bare seremonileder kan unntaksvis (og forutsatt at ikke maksimalt antall besøkende er nådd) godkjenne at enkeltpersoner kommer inn etter at dørene er lukket
 • Seremonien starter først når reglene for antall og avstand er overholdt
 • Seremonileder har også ansvar for at seremonien ikke varer for lenge. Risikoen for smitteoverføring øker med tiden man er sammen
 • Håndhilsing eller ansamlinger utenfor lokalet må unngås

Retningslinjer ved begravelser:

 • Avstandsbegrensningene nevnt over gjelder også i gravfølget og ved graven
 • Personer som bærer kisten må være helt symptomfrie
 • Deltakere i gravfølget må rette seg etter seremonileders anvisninger

Retningslinjer ved urnenedsettelser:

 • Normalt deltar bare avdødes nærmeste ved urnenedsettelse
 • Det skal til enhver tid holdes avstand på minst 2 meter til betjeningen
 • Det anbefales at de tilstedeværende bruker munnbind
 • De tilstedeværende må forholde seg til instrukser fra betjeningen, som er gravplassmyndighetens representant på stedet
  Endringer kan skje fortløpende i tråd med endringer i nasjonale og lokale retningslinjer