Retningslinjer ved gravferd i Bergen kommune fra 23.september 2020

Det vises til Bergen kommunes retningslinjer i kraft fra 23.09.2020  som igjen åpner for maksimalt 200 deltakere i offentlige arrangement. Seremonilokalene våre har varierende størrelse, og regelen med 1 meters avstand gjelder for personer som ikke bor i samme husstand. Dette gjør at det er vanskelig si et eksakt antall som kan være tilstede i hvert lokale. Vi har imidlertid definert et veiledende antall personer som kan være tilstede med 1 meters avstand. Siden personer fra samme husstand kan sitte tettere sammen, er det vurdering av den konkrete situasjonen i forhold til smittevernreglene som avgjør endelig antall tillatte tilstede.

 • Møllendal Store kapell – maksimalt 75 personer
 • Møllendal Lille kapell – ca 18 personer
 • Solheim kapell – ca 40 personer
 • Øvsttun kapell – ca 40 personer
Det må fortsatt føres lister over de som er tilstede for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Det er fortsatt begravelsesbyråene som lager listene, oppbevarer dem i 10 dager, for deretter å makulere dem. Seremonileder er smittevernleder, og har ansvar for at seremonien ikke starter dersom reglene ikke er etterfulgt. Dersom det skulle komme endring av signalene fra sentralt hold, vil retningslinjene bli oppdatert. Retningslinjer som må overholdes ved seremoni:
 • Det skal sørges for minst 1 meter avstand til betjeningen i seremonirommene, dette gjelder også byråansatte
 • Deltakere i seremonien må forholde seg til anvisninger fra byrå, seremonivert eller seremonileder om hvor man skal sitte. Kun personer fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre enn 1 meter
 • Når det tillatte antall besøkende er inne i seremonirommet (eks. ansatte) lukkes dørene. Bare seremonileder kan unntaksvis godkjenne at enkeltpersoner kommer inn etter at døren er lukket
 • Seremonien starter først når regelverket for antall og avstand er overholdt
 • Seremonileder har også ansvaret for at ikke seremonien varer for lenge. Risikoen for smitteoverføring øker med tiden man er sammen
 • Håndhilsning eller ansamlinger utenfor lokalet må unngås
Begravelser:
 • Avstandsbegrensningene nevnt over gjelder også i gravfølget og ved graven. Personer som bærer kisten, må være helt symptomfrie
 • Deltakere i gravfølget må forholde seg til seremonileders anvisninger
Urnenedsettelser:
 • Normalt deltar bare avdødes nærmeste ved urnenedsettelse
 • Det skal til enhver tid holdes avstand på 1 meter til gravplassmyndighetens representant
 • De tilstedeværende må forholde seg til instrukser som gis av gravplassmyndighetens representant
Endringer kan skje fortløpende. Vi viser forøvrig til gjeldende nasjonale retningslinjer.