Oppdaterte retningslinjer ved gravferd fra 15.juni 2020

I regjeringens opptrappingsplan er det signalisert åpning for arrangement med opptil 200 personer fra 15.juni. Det er ikke gitt ny informasjon om rutiner, så vi legger derfor til grunn at gjeldende smittevernregler gjelder med økt antall personer.

Seremonilokalene våre har varierende størrelse, og regelen med 1 meters avstand gjelder for personer som ikke bor i samme husstand. Dette gjør at det er vanskelig si et eksakt antall som kan være tilstede i hvert lokale. Vi har imidlertid definert et veiledende antall, som kan være tilstede med 1 meters avstand. Siden personer fra samme husstand kan sitte tettere sammen, er det vurdering av den konkrete situasjonen i forhold til smittevernreglene som avgjør endelig antall tillatte tilstede.

Under forutsetning av at det åpnes for 200 at personer kan samles, vil regler fra 15.juni være:

 • Møllendal Store kapell – ca 75 personer
 • Møllendal Lille kapell – ca 18 personer
 • Solheim kapell – ca 40 personer
 • Øvsttun kapell – ca 40 personer

Det må fortsatt føres lister over de som er tilstede for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Det er fortsatt begravelsesbyråene som lager listene, oppbevarer dem i 10 dager, og så makulerer dem.

Seremonileder er smittevernleder, og har ansvar for at seremonien ikke starter dersom reglene ikke er etterfulgt.

Dersom det skulle komme endring av signalene fra sentralt hold, vil retningslinjene bli oppdatert.

Retningslinjer som må overholdes ved seremoni:

 • Det skal sørges for minst 1 meter avstand til betjeningen i seremonirommene, dette gjelder også byråansatte
 • Deltakere i seremonien må forholde seg til anvisninger fra byrå, seremonivert eller seremonileder om hvor man skal sitte. Kun personer fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre enn 1 meter
 • Når det tillatte antall besøkende er inne i seremonirommet (eks. ansatte) lukkes dørene. Bare seremonileder kan unntaksvis godkjenne at enkeltpersoner kommer inn etter at døren er lukket
 • Seremonien starter først når regelverket for antall og avstand er overholdt
 • Seremonileder har også ansvaret for at ikke seremonien varer for lenge. Risikoen for smitteoverføring øker med tiden man er sammen
 • Håndhilsning eller ansamlinger utenfor lokalet må unngås

Begravelser:

 • Avstandsbegrensningene nevnt over gjelder også i gravfølget og ved graven. Personer som bærer kisten, må være helt symptomfrie
 • Deltakere i gravfølget må forholde seg til seremonileders anvisninger

Urnenedsettelser:

 • Normalt deltar bare avdødes nærmeste ved urnenedsettelse
 • Det skal til enhver tid holdes avstand på 2 meter til gravplassmyndighetens representant
 • De tilstedeværende må forholde seg til instrukser som gis av gravplassmyndighetens representant

Endringer kan skje fortløpende.
Vi viser forøvrig til gjeldende nasjonale retningslinjer.