Endring av Vedtekter for gravplassene i Bergen

Bjørgvin bispedømmeråd har godkjent endringer i "Vedtekter for gravplassene i Bergen", som dermed er gjeldende fra 26.06.2019. Du finner de nye vedtektene her

Endringen av vedtektene er gjort som følge av at Gravplassmyndigheten i Bergen har fått innvilget dispensasjon fra Kulturdepartementet til å tillate navneflytting til navnet minnelund i noe begrenset omfang samt en nylig utgitt nasjonal veileder for gravplassvedtekter.

I vedtektenes §5 er det nå inntatt bestemmelser om muligheten for navneflytting til navnet minnelund.

Det er også hentet innspill fra den nasjonale veilederen for gravplassvedtekter, til bl.a. presiseringer i vedtektenes §3 om adferd på gravplass og i §10, 4.ledd om innramming av bed.