Dette kan være farlig!

På en del gravfelt i Bergen har det utviklet seg en praksis med å ramme inn bedet med hvite elvestein/pyntegrus. Dette kan være direkte farlig og skadelig for omgivelsene, og det vanskeliggjør gressklipp og vedlikehold på gravplassene. Hvis den slynges ut i stor hastighet av en gressklipper, kan en fin, liten pyntestein gjøre stor skade på mennsker, dyr og omkringliggende gravminner. Vedtekter for gravplassene i Bergen §10 pkt 4 lyder slik: "Det er kun tillatt å ramme inn bed med flat stein som flukter med terrenget omkring". Denne bestemmelsen er begrunnet i nettopp sikker drift av gravplassene, og vi oppfordrer alle til å fjerne farlige pyntesteiner. Gravplassmyndigheten vil utover våren og sommeren utføre kontroller og gi pålegg om fjerning, så lang vi klarer innenfor tilgjengelige ressurser. Spre gjerne budskapet om at slike pyntesteiner kan utgjøre en fare for omgivelsene og derfor ikke er tillatt brukt!