Anleggsarbeid på urnefelt B20 – Loddefjord gravplass

Gravfelt B20 har lenge vært et lite verdig område på grunn av mye overflatevann og dårlige vilkår for plantevekst. I 2016 ble det gjort forsøk med en dreneringsgrøft uten at det førte til noen bedring.
Etter prosjektering er nå mer omfattende tiltak igangsatt for utbedring av feltet, med oppstart i slutten av september. Berørte festere/eiere av graver er informert direkte.

Arbeidet omfatter:
– fjerning av eksisterende vegetasjon og gravminner
– oppføring av forstøtningsmur rundt hele feltet
– fylling av drenerende gravemasser
– tilbakemontering av gravminner
– plenlegging

Anleggsarbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av november, slik at det skal være mulig for festere og andre pårørende å pynte gravene til jul.

Vi ber om at byggegjerder og skilting respekteres.