Anleggsarbeid på urnefelt B20 - Loddefjord gravplass

Gravfelt B20 har lenge vært et lite verdig område på grunn av mye overflatevann og dårlige vilkår for plantevekst. I 2016 ble det gjort forsøk med en dreneringsgrøft uten at det førte til noen bedring. Etter prosjektering er nå mer omfattende tiltak igangsatt for utbedring av feltet, med oppstart i slutten av september. Berørte festere/eiere av graver er informert direkte. Arbeidet omfatter: - fjerning av eksisterende vegetasjon og gravminner - oppføring av forstøtningsmur rundt hele feltet - fylling av drenerende gravemasser - tilbakemontering av gravminner - plenlegging Anleggsarbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av november, slik at det skal være mulig for festere og andre pårørende å pynte gravene til jul. Vi ber om at byggegjerder og skilting respekteres.