Tilrettelegging for nye urnegraver på Fyllingsdalen gravplass

Prosjektet vil gi over 300 ordinære urnegraver, og det vil etter hvert komme graver i navnet minnelund og et mindre felt med anonyme graver. Anleggsarbeidet ble påbegynt i sommer, og er beregnet ferdigstilt og overlevert ca 15.juni 2017. Åpningsdato for navnet minnelund er enda ikke fastsatt, men planlegges i løpet av 2017.
Det må påregnes anleggstrafikk på området i hele prosjektperioden.

26.07.2016 (3)

Foto: Gravplassmyndigheten i Begren

Foto: Gravplassmyndigheten i Bergen