Masseutskifting på Loddefjord gravplass

I løpet av vinteren har Akasia, på vegne av Gravplassmyndigheten i Bergen, foretatt masseutskifting av felt L50 på Loddefjord gravplass. Feltet beregnes tatt i bruk til nye graver sommeren 2016, og masseutskiftingen skal sikre gode forhold for gravlegging på feltet. Nå er det lagt ut vekstjord og planert, mens tilsåing vil bli foretatt når vær- og temperaturforhold tillater det, i løpet av mai måned. Da vil vi ha en etablert plenflate klar til gravlegginger fra midten av juli 2016. LO.L50 26.10.2016 (1)