Utenlandske krigsgraver i Bergen

I Bergen kommune er det 1300 krigsgraver fra 2.verdenskrig. Samtlige av disse er fredet uten tidsbegrensning og skal holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier, jf. gravferdslovens §23a. Med krigsgraver menes utenlandske borgere - soldater, krigsfanger el.l. som falt på norsk jord og er gravlagt i Norge. I Bergen kommune er gravene fordelt på Møllendal gravplass (britiske), Solheim gravplass (tyske og sovjetisk), Gravdalspollen gravplass (sovjetiske), Åsane kirkegård (sovjetiske) og Arna kirkegård (sovjetiske). Det er den lokale gravplassmyndigheten som har ansvar for stell og vedlikehold av krigsgravene, mens den norske stat skal bære kostnadene. Krigsgraver i Bergen www.krigsgraver.no Lenke til rundskrivet om ny tilskuddsordning: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-v-9n2015-forskrift-om-krigsgraver-og-ny-ordning-for-tilskot-til-vedlikehald/id2406451/
Sovjetiske krigsgraver Gravdalspollen